ΠΡΟΝΗΠΙΑ (Μελισσάκια)

ΠΡΟΝΗΠΙΑ (Μελισσάκια)

Στην τμήμα των προνηπίων στόχος μας είναι :

  • Τα παιδιά να εμπλακούν σε πλήθος βιωματικών, μαθητοκεντρικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων μέσω της πειραματικής διαδικασίας, της εξερεύνησης, της παρατήρησης και του προβληματισμού
  • Να επικοινωνήσουν πολύπλευρα, να αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες και να συμμετέχουν ενεργά στα δρώμενα της τάξης
  • Να εξοικειωθούν με μαθηματικές διαδικασίες όπως η αναγνώριση αριθμών και με γλωσσικές έννοιες όπως η ανάπτυξη λεξιλογίου.
Translate »